සේවා ස්ථානවල ඇති ඇඟිලි සළකුණු කිරීමේ යන්ත්‍ර, ATM යන්ත්‍ර හරහාත් කොවිඩ් - 19 ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක්?

Subscribe us: http://bit.ly/NewsfirstSubscribe Watch more videos: https://www.youtube.com/user/NewsFirstSrilanka/videos Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us via Twitter: https://twitter.com/NewsfirstSL Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

Loading...

Related Videos